رضایت مندی ،اعتماد و اطمینان مشتری و دستیابی به اعتبار و نامی جهانی