کاهش هزینه تولید با حفظ کیفیت و توسعه سهم بازار داخلی و ورود به بازار جهانی طی پنج سال آینده